• +90 342 317 2961

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki temel uygulama ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve takip etmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut tüm makine ve teçhizat, araç ve gereçler ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek,

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, Türkiye'ye katma değer sağlayacak çalışmaları desteklemek, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek  üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

d) Üniversiteler, diğer uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ve test ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak ve böylelikle üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

e) Bilim ve teknoloji alanında bilgilendirme toplantıları, eğitim, seminer, çalıştay ve paneller düzenleyerek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

f) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan test, standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak, katma değeri yüksek, bölge illerden ve ülkelerden gelebilecek talepler doğrultusunda bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke ve şehir üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek; ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

c) Yüksek teknoloji alanlarında ileri analiz, test ve ölçme teknikleri ile deney ve test sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak; konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak,

d) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek ya da bu konularda destek sağlamak,

e) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini takip etmek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,

f) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,

g) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

ğ) Konferans, eğitim, panel ve çalıştaylar düzenlemek,

h) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak; mühendislik ve temel bilimler alanlarında bilimsel çalışmaları teşvik etmek; öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,

ı) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek,

i) Merkeze bağlı laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,

j) Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek merkeze bağlı laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

k) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

l) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin optimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak ve uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak, Merkezin gelir kaynaklarını arttırmak için iş modelleri geliştirmek,

e) Merkez araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

f) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayinin bilim ve teknoloji alanındaki sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Merkezin alt birimlerinde gerekli analiz ve testlerin yapılmasına yönelik esasları belirlemek; sanayi ile görüşmelerde bulunmak veya bu görevi yardımcılarına vermek,

g) Üniversiteye bağlı tüm birimlerin bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına hizmet sunmak için Merkez içi planlama yapmak, esasları belirlemek,

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,

h) Kurum içi yazışmaları yapmak,

ı) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler arasından en az bir en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün Merkez faaliyetleri ile ilgili verdiği tüm görev ve sorumlulukları yerine getirir, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez.

(3) Müdürün ayrılması, görevden alınması veya istifa etmesi durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az iki en fazla dört kişiyle birlikte toplam beş ya da yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulu başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gerekli kararları alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,

b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Rapor, proje yazım teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

d) Merkezde yapılacak kurs, eğitim ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve analiz, test gibi diğer işlerin ücretini ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemek; kurum içi ve kurum dışı hizmetlere ücretlerle ilgili model geliştirmek,

e) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi, ödül ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

f) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birim ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek, yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlamak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez; temel uygulama ve disiplinler arası alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Merkez laboratuvarları ile Yönetim Kurulunun onayladığı alt birimlerden oluşur. Birimlerin iş akışı ile ilgili çalışmaları Müdür yürütür. Alt birimlerde görev yapan tüm personel Müdüre karşı sorumludur. Merkezin birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye hizmetleri

MADDE 16 – (1) Merkezde mali konulardaki ve döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.